English Oldaltérkép Rólunk Bérbeadás
 
 

Jogi Nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A http://www.k3irodahaz.hu szerveren elérhetõ Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja


 az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:

East Gate Business Park Kft. minden ésszerû erõfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az East Gate Business Park. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése idõpontjában. Ennek ellenére, az East Gate Business Park Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az East Gate Business Park Kft. nem vállal felelõsséget a weboldalon elõforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.egbp.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelõssége. Az East Gate Business Park Kft. nem vállal felelõsséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésbõl, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az East Gate Business Park Kft. nem tartozik felelõsséggel azokért az esetlegesen bekövetkezõ károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködésébõl, üzemzavarából, az adatok bárki által történõ illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelembõl, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az East Gate Business Park Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az East Gate Business Park Kft.-nek elfogadja, hogy az East Gate Business Park Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az East Gate Business Park Kft.-nek az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 

A személyes adatok védelme:

Az East Gate Business Park Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az East Gate Business Park Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az East Gate Business Park Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az East Gate Business Park Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevõi szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása, tájékoztatás nyújtása új termékekrõl, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különbözõ akciókról, megrendelések intézése.

Az East Gate Business Park Kft. - a vevõi, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az East Gate Business Park Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történõ kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Az East Gate Business Park Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az East Gate Business Park Kft.. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az East Gate Business Park Kft. nem vállal felelõsséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy gyõzõdjön meg az adott oldalt megjelentetõ szervezet adatvédelmi politikájáról.

 

Szerzõi jog

Az East Gate Business Park Kft. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzõi jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékû - bármilyen formában történõ felhasználása kizárólag az East Gate Business Park Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az East Gate Business Park Kft. fentiekben részletezett feltételeitõl eltérõ vagy azokat sértõ használat szerzõi jogi, polgári jogi és büntetõjogi következményekkel járhat. Az East Gate Business Park Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.fellép.